Viltovervakning

Statistik senaste åren

Årets rapport VÖV och Spillningsinventering

Spillningsinventering Gotland 2024

Tidigare rapporter finns längre ner

Avskjutningsrapport Gotland 2022/2023

Spillningsinventering av rådjur.
”Spillningsinventeringen är en vanlig metod för att uppskatta tätheter av bland annat älg och rådjur. Resultatet ska ses som ett index över rådjurspopulationen och inte ett absolut mått. Tillsammans med en väl täckande avskjutningsstatistik så ger det ett mycket bra underlag för viltförvaltningen.”

Inventeringen 2018 gav ett resultat på 12 rådjur per 1000 ha i det som vanligast benämns som vinterstam. Det är en liten ökning i jämförelse med inventeringen 2016. Man ska ha i åtanke att inventeringen görs efter att jakten är avslutad och några veckor innan årets föryngring sker.

Vi är väl medvetna om att det finns betydligt tätare rådjursstammar på vissa delar av Gotland än vad inventeringen visar, även i vinterstam, men det är också stora variationer mellan olika platser och socknar. Inventeringen är ändå viktig för att kunna se förändringar i rådjursstammen över tid, tack vare att den görs på samma vis och vid samma tidpunkt år efter år.

Spillningsinveteringen har nu genomförts under 9 år på ön, med ett uppehåll 2014. Den genomförs på samma sätt som efter älg på fastlandet, där spillningsinvetering ingår i de fyra basinveteringarna för älgskötseln. Inventeringen är en så kallad provyteinvetering och resultatet ger ett konfidensintervall med 95 % säkerhet. Skillnaderna mellan max och min värden mellan år beror på hur många ytor som inventerats, det är därför viktigt att så många trakter som möjligt inventeras.

Resultaten skall ses som ett index över tid på stammens utveckling och inte som absoluta tal.
Detta är viktigt att ha i minnet.

När man inventerar spillning efter rådjur så går det till enligt följande:
Området är Gotlands fastland utom öar.
Antal trakter är 100 st som har lagts ut slumpvis. 
Varje trakt är en fyrkant med 1000 m sida och provytorna läggs med 100 m mellanrum
vilket blir 40 provytor per trakt. Varje trakt tar 3-4 timmar att gå.
Varje provyta har en radie på 178 cm. och för att en spillningshög skall räknas måste den innehålla minst 10 krallar/lortar där merparten av spillningen skall ligga inom ytan.

Tidigare rapporter:

Avskjutningsrapport Gotland 2021/2022

Avskjutningsrapport Gotland 2020/2021

Spillningsinventering 2020

Viltövervakning 2019

Karta spillningsinventering 2018

Avskjutningsrapport 2017-2018

Viltövervakning Gotlands län 2016-2017 

Avskjutningskarta Gotland 2016-2017

resultatkarta spillningsinventering Gotland 2016.pdf

 

Senast uppdaterad den 24 maj